VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Проекти

1. Проект BG05M20P001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ  В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

2. Проект BG05M9ОP001-2.056-0011-2014BG05M2ОP001-С01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ШУМЕН – КОМПОНЕНТ 2, финансиран по финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП РЧР

 

3. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСЪТ ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

 

4. Проект BG05M2OP001-2.011-0001„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

5. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - ПМС и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

6. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"