VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Мисия, визия и цел

Визия

VI ОУ „Е. Марковски” - гр. Шумен е модерно, съвременно, конкурентноспособно училище осигуряващо качествена общообразователна подготовка на деца и ученици от подготвителна група до VII клас, гарантираща продължаване на образованието им. Разполагаме с екип от висококвалифицирани, мотивирани и отговорни преподаватели, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището. Отворени сме за партньорство с родители, институции и неправителствени организации. 

Мисия

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Цел

Изграждане на висок обществен имидж на VI ОУ „Е. Марковски” чрез превръщане на училищната институция в образователно-възпитателен център с оптимални условия за удовлетворяване на растящото многообразие от социални, образователни и културни потребности в развитието на всяко дете.